Belépés / Regisztráció

2014. április 18. péntek

1% Adószámunk: 18173486-1-43

Mennyi lesz az özvegyi nyugdíj?

2010.04.08. 17:16

Egy évig az elhunyt nyugdíjának 60 százaléka, utána legtöbbször 30 százaléka. Viszont nem mindenkinek és nem akármeddig jár. Az összeg a megélhetéssel még köszönő viszonyban sincs, de azért havi, kiszámítható segítség.

Ki kaphat?
A törvény szerint özvegyi nyugdíjra – nemtől függetlenül – mindazok jogosultak, akiknek házastársa az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg.

Jó hír azoknak, akik házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban, életközösségben együtt élnek, hogy ők is számíthatnak hozzátartozói ellátásra. A megfelelő feltételek megléte esetén azonos nemű élettársak is jogosultak az ellátásra. Az élettárs viszont – a házastársra előírt feltételek fennállása esetén – csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha párjával annak haláláig egy éve megszakítás nélkül együtt élt, és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy az együttélésük (vagy annak akár csak egy része) alatt özvegyi nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban nem részesült.
Az élettárs özvegyi nyugdíjra jogosultságának elismeréséhez az együttélés időtartama alatti lakcímet hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Ha az együttélés időtartamát más hitelt érdemlő módon bizonyítani lehet, a folyósító eltekinthet a közös lakcím bizonyításától.

Az elváltak is jogosultak lehetnek az özvegyi nyugdíjra, de csak akkor, ha tartásdíjat kaptak Ha egy személy után több jogosult is igényelheti az özvegyi nyugdíjat, akkor azt a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani. Aki viszont elvált, esetleg házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élt, annak az özvegyi nyugdíja a tartásdíj összegénél nem lehet több.

Mennyi lesz az özvegyi nyugdíj?
A magukra maradt özvegyi nyugdíjra jogosult emberek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapnak, utána véglegeset. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj legtöbbször – de nem mindig – annak a nyugdíjnak a 60 százaléka, amely az elhunytat a halál időpontjában öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az általános szabály szerint egy évig folyósítható.
Ettől eltérően, ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, illetőleg fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

Az özvegyi nyugdíj (végleges) összege attól függ, hogy az özvegy saját jogú (öregségi, rokkantsági stb.) nyugdíjban részesül- e.

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte vagy rokkant, de saját jogú nyugellátásban nem részesül, az özvegyi nyugdíj 60 százaléka annak a nyugdíjnak, amely az elhaltat halála időpontjában öregségi vagy rokkantsági nyugdíj címén megillette volna.

Ha az özvegy egyidejűleg saját jogú nyugellátásban is részesül, vagy a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén került megállapításra az özvegyi nyugdíj, akkor az özvegyi nyugdíj mértéke annak a nyugdíjnak a 30 százaléka, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A 60 százalékos mértékben megállapított özvegyi nyugdíj helyett 30 százalékos mértékű özvegyi nyugdíjat kell megállapítani attól az időponttól kezdődően, amelytől az özvegy saját jogú nyugellátásban részesül. A 30 százalék mértékű özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

Ki kap végleges özvegyi nyugdíjat?
Az aki a jogszerző halálakor
• betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy
• rokkant, vagy
• házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.
Amennyiben a fenti feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül következik be, akkor is jár az özvegyi nyugdíj a fentiekben ismertetett jogosultsági feltétel bekövetkezésének időpontjától.

A jogosultság meg is szűnhet…
– Az özvegyi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése előtt házasságot köt.
– A rokkantság címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha az özvegy már nem rokkant.
– Az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor szűnik meg, ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.

…és újra feléledhet

Az özvegyi nyugdíj akkor éled fel, ha az nem házasságkötés címén szűnt meg és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike:
• a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén 1993. március 1-jétől számított tíz éven belül,
• a házastárs 1993. február 28-át követően bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül bekövetkezik.

Az első esetben nem haladhatja meg a feléledési idő az özvegyi nyugdíj megállapítása időpontjában irányadó tizenöt évet. A feléledés esetén a jogosultat az özvegyi nyugdíj megszűnését követő emelések, kiegészítések is megilletik.
Az 1997. január 1-je előtti időponttól megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság akkor éledhet fel, ha a férfi a 60., a nő az 55. életévét eléri.

A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra jogosultság a házasság megszűnése után akkor éled fel, ha az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel és az igénylőt a házasság létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.

Hol és hogyan kell az özvegyi nyugdíj megállapítását kérvényezni?
Az özvegyi nyugdíj iránti igényt - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál kell előterjeszteni.
Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell benyújtani.

A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető, a nyugdíjfolyósító nyomtatványtárában kell kikeresni a megfelelő űrlapot.

Nem elektrinikus úton az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515-275, nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET-3300-399. vagy a KET-3300-279/1. jelű nyomtatványon kell előterjeszteni.

Mellékelni kell a:
• házassági anyakönyvi kivonatot,
• halotti anyakönyvi kivonatot,
• élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt,
• elvált vagy különélő házastárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat.

A fentieken túl, ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el, az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.)

Kapcsolódó cikk: 

Küldd el az ismerőseidnek is!


hozzászóló: Anonymous
hozzászólás időpontja: 2013.03.27. 16:01

Nagyon igazságtalannak érzem, hogy csak 10 éven belül éled fel az özvegyi nyugdíj. Szerintem egyre többen vagyunk nők, akik férjüket ebben a stresszes világban korán, 50 év körül elveszítjük. Ez a mi korosztályunk a legsebezhetőbb. Az idősebbek még szépen nyugdíjba mentek, a fiatalabbak már jobban alkalmazkodtak az új világhoz. Igazságtalannak érzem hogy azért mert én még 10 év múlva sem leszek nyugdíjas korú, soha többé nem kaphatok a férjem után semmit, akivel 30 évet életem. Felneveltük a gyerekeinket, segítettük őket és most 1 évig adnak valamit és kész. Ezzel szemben aki egy kicsit " szerencsésebb" az nyugdíjba vonulás után élete végéig kapja az özvegyit.

hozzászóló: Anonymous
hozzászólás időpontja: 2013.11.24. 23:12

Férjem 1 hónap betegség után meghalt. nem gondoltuk hogy ekkora a baj. 43 éves munkaviszonya volt, én júniusban 40 éves munkaviszony után nyugdíjba mentem. Ez jó is ,itthon maradtam mikor beteg lett. Van egy középsúlyos értelmi fogyatékos fiunk, aki itthon van. Én nyugdíjam 50 ezer ft. A gyereknek is ennyi van .(rokkantsági járadék + FOT. ) A férjem után nem kapom a 30 %ot. Az én nyugdíjam azért kevés mert a gyerek mellet nem tudtam jobb állást vállalni. 18 évig hordtuk speciális iskolába, hétfőn vittük, pénteken délután hoztuk haza, a szüneteket itthon töltötte. Ez heti 200 km autózást jelentett, a gyerek fejlődésében előnyt jelent. Míg nem érem el a 65 évet nem kapok utána özvegyit.